0 0,00 

Pavol Krška – Liturgické spevy na zelený štvrtok a veľký piatok

6,83 8,54 

Zborová tvorba súčasného slovenského hudobného skladateľa Pavla Kršku. Tematika je kresťanská z obdobia veľkej noci.

Doprava zdarma
na objednávky nad 49 € v rámci Slovenska

Možnosť vrátenia
do 14 dní bez udania dôvodu

Nakupujete bezpečne
Vaše osobné údaje sú chránené

SKU: PA 0141-2-131
Categories: Gospel
Tags: P. Krška
Share:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

LA FAMIGLIA

CHRÁMOVÝ SPEVÁCKY ZBOR

Zelený štvrtok: omša na pamiatku Pánovej večere
1. Úvodný spev: Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista 0:36
2. Responzóriový žalm: Tento kalich dobrorečenia (Ž116) 1:38
3. Verš pred evanjeliom: Chvála Ti a česť (Jn 13, 34) 0:49
4. Umývanie nôh: 1. Antifóna 0:40
5. Umývanie nôh: 2. Antifóna 1:13
6. Umývanie nôh: 3. Antifóna 0:30
7. Umývanie nôh: 4. Antifóna 0:46
8. Umývanie nôh: 5. Antifóna 0:31
9. Umývanie nôh: 6. Antifóna 1:16
10. Liturgia eucharistie: Kde je láska opravdivá 2:18
11. Spev na prijímanie: Toto je moje telo 0:54

Veľký piatok: slávenie utrpenia a smrti Pána
12. Responzóriový žalm: Otče, do tvojich rúk (Ž31) 3:39
13. Verš pred evanjeliom: Sláva ti a chvála (Flp 2, 8-9) 0:54
14. Pašie podľa Jána 24:09
15. Poklona svätému krížu: Pane, vzdávame úctu tvojmu krížu 1:50
16. Prvý Pánov žalospev 4:56
17. Druhý Pánov žalospev 5:14

Dirigent: Barbora Brosová Lipková
Ježiš (bas): Martin Konštiak
Rozprávač (tenor): Juraj Lipka
Rozprávač (hovorené slovo): Ján Demko
La Famiglia – chrámový spevácky zbor
Recording, mastering: PAVLÍK RECORDS
Zvukový majster: Rostislav Pavlík
Grafický dizajn: © Eva Turčáková
Foto: Miroslav Šutka
Miesto realizácie nahrávky: farský kostol sv. Mikuláša vo Višňovom

MILÍ NAŠI POSLUCHÁČI

CD, ktoré držíte v rukách, je pre náš zbor niečím výnimočným. Je v ňom kus našej histórie, naše začiatky i súčasný život zboru. S Pavlom Krškom a jeho dielami je náš zbor spätý od svojho úplného začiatku, ale 19 rokov trvalo, kým naša spolupráca vyvrcholila týmto CD.

Niektorí z nás ani netušili, kto je vlastne ten chlapík, ktorý vždy pred svätou omšou a po nej, pomáha nosiť stoličky a stojany na noty pre Detský orchester. Neskôr sme boli poctení, keď sme mohli ako prví spievať jeho Pašie podľa Jána. Ešte si živo pamätáme, ako Peťo Vrábeľ v úplných začiatkoch nášho rodičovského zboru priniesol túto skladbu od Pavla Kršku.

Neveriacky sme pozerali na partitúru hlasov. Mnohí z nás spievali v zbore prvý krát a nepoznali ani noty. Napriek tomu sme sa nedali odradiť. Dirigent Peťo nahral jednotlivé hlasy na kazety, rozdal nám ich a my sme Pašie počúvali. Chlapi na služobných cestách autom, ženy pri varení obeda alebo večere. Do Veľkého Piatku 1998 sme Pašie naštudovali a stali sa našou srdcovou záležitosťou.

Dnes už náš zbor, pod menom „La Famiglia“, stojí na pevnejších nohách. Dirigentka

Barborka dala nášmu spevu väčšiu istotu, krajší výraz a kvalitnejší zvuk. Pašie podľa Jána a liturgické spevy Veľkej Noci zostávajú pre nás stále „vyvrcholením sezóny“.

Ďakujeme Bohu a Majstrovi Pavlovi Krškovi za prejavenú dôveru a možnosť spievať toto nádherné dielo. Započúvajte sa… Prajeme nielen hudobný, ale aj hlboký duchovný zážitok.

Vaša La Famiglia

PAVOL KRŠKA (*1949)

Narodil sa v Ružomberku. Študoval hru na klavíri na konzervatóriu v Žiline u prof. Danuše Kůrkovej. Počas stredoškolských štúdií hrával v Ružomberskom farskom kostole na organe pod vedením Leopolda Šídu. Organová improvizácia mu bola základom k ďalším krokom smerom ku komponovaniu, ktoré viedol počas jeho posledných rokov na konzervatóriu Igor Dibák. V roku 1970 pokračoval v štúdiu kompozície na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u prof. Alexandra Moyzesa. Po štúdiách až do dôchodkového veku pôsobil pedagogicky na Konzervatóriu v Žiline, kde vyučoval hudobno-teoretické predmety a kompozíciu. Za prínos kresťanských hodnôt do umenia mu bola Konferenciou biskupov Slovenska udelená, ako prvému umelcovi v oblasti hudby, v roku 2003 cena Fra Angelica.

Mnohé z jeho skladieb uviedli profesionálne telesá, najmä Štátny komorný orchester Žilina, a boli tiež nahrávané Slovenským rozhlasom. Ku jeho vrcholným dielam patria vokálno-inštrumentálne skladby v slovenskom jazyku – Rekviem pre sóla, dva miešané zbory a organ (1989), Stabat Mater pre sóla, miešaný zbor a organ (1990), Omša pre sóla miešaný zbor a organ (1993) a Te Deum pre sóla, dva miešané zbory a organ (1998), Missa solemnis pre sóla miešaný zbor a organ (2008), Staroslovienska omša pre sóla, jednohlasný a miešaný zbor, komorný súbor a organ (2013). Premiéry Rekviem, Omše a Te Deum odzneli v Bratislave v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa u jezuitov v podaní hudobníkov z Cirkevného konzervatória v Bratislave. Napísal množstvo orchestrálnych kompozícií (Predohra pre orchester; Koncert pre flautu, bicie nástroje a orchester, Veľkomoravská predohra atď.). Je však tiež autorom komornejších kompozícií – Pocta Michelangelovi pre dychové kvarteto a sláčiky; Kvarteto pre husle, violu, violončelo a klavír; Prelúdium a vivace pre pozaunu a klavír, Dve slovenské ľudové piesne zo Starej Bystrice pre barytón a sláčikové trio a ďalších.

Ťažisko jeho kompozícií tvorí hudba s duchovným obsahom, ktorá vypovedá o jeho viere a vnútornom hlbokom vzťahu s Bohom. Prvé sakrálne diela uviedol pod pseudonymom P. K. Rubčan v spolupráci s don Štefanom Olosom (SDB), ktorý v osemdesiatych rokoch viedol v Ružomberku chrámový zbor Ondrej. Odzneli tu oratóriá Konštantín a Metod, Peter – prvý z dvanástich a Zvestovanie.

Pavol Krška je spoluzakladateľom Detského orchestra u saleziánov v Žiline (1992), pre ktorý skomponoval a upravil mnoho skladieb pre praktické využitie v liturgii. Pre Detský orchester a pre potreby animovania detských svätých omší vypracoval podľa druhého kánonu Detskú liturgiu. Niekoľko skladieb vzniklo už skôr pre mládežnícky orchester, ktorý v tom čase viedol Peter Vrábeľ. Ide o Mládežnícku liturgiu, ktorá je dnes známa a interpretovaná po celom Slovensku.

V roku 1997 vznikol u saleziánov aj Rodičovský spevácky zbor. Spolu s orchestrom uviedol pod taktovkou Petra Vrábľa Vianoce Mikuláša Schneidera-Trnavského. Je to melódia kolied z Jednotného katolíckeho spevníka, Pavlom Krškom zharmonizovaná pre štvorhlasný zbor a orchester, kde ľud spieva prvý hlas. V roku 1998 napísal skladateľ malé Pašie podľa Jána (pre tenor, bas, recitátora a miešaný zbor). V tom istom roku na Veľký piatok aj prvý krát odzneli v podaní Rodičovského speváckeho zboru tiež v naštudovaní Petra Vrábľa. K Pašiám podľa Jána, ktoré majú svoje stále miesto v obradoch Veľkého piatku, v roku 2001 pribudli aj ostatné spevy tejto liturgie. Tak isto všetky liturgické spevy na Zelený štvrtok. Zbor uvádza Pašie aj tieto spevy pravidelne každý rok až do dnes. Na objednávku Mariána Valábka (SDB) neskôr skladateľ skomponoval aj malé Pašie podľa Marka (2003), Pašie podľa Lukáša (2003) a Pašie podľa Matúša (2005).

Pavol Krška cenne prispel viacerými kompozíciami do liturgickej hudby na Slovensku. Okrem už vyššie uvedených skladieb spomeňme niekoľko ďalších pre miešaný zbor a capella, ktoré sú využiteľné pre chrámové zbory a je možné ich zaradiť do dramaturgie liturgického slávenia: Zdravas Mária (1997), Matke v nebi (1987), Oslavujte Pána (1998), Zvestovanie (1991), Narodenie (1991), Missa brevis (2006), Kyrie (2001), Stabat (2008), Osem zborov podľa textov sv. Faustíny (2010), Štyri koledy pre miešaný zbor (1. Dobrá novina, 2. Narodil sa Kristus Pán, 3. Búvaj dieťa krásne, 4. Pospiechali do Betléma) (1994), Päť kolied pre miešaný zbor (1. A včera z večera, 2. Dnešný deň sa radujme, 3. Jak si krásne Jezuliatko, 4. Pastieri vstávajte, 5. K Ježiškovi miláčkovi)(2007) .

BARBORA BROSOVÁ LIPKOVÁ (*1985)

Pochádza zo Žiliny, kde začala študovať hru na klavíri na Základnej umeleckej škole Ladislava Árvaya u pani učiteľky Marty Hatiarovej. Ďalej pokračovala na Konzervatóriu v Žiline v triede Mgr. art. Ľudmily Fraňovej. Vzdelanie prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia získala na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v programe Hudobná výchova – Školské hudobné súbory. Následne na tej istej katedre získala v roku 2013 titul PhD. v odbore Didaktika hudobného umenia. V roku 2013 tiež úspešne ukončila štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici v odbore dirigovanie zboru v triede doc. Mgr. art. Štefana Sedlického, ArtD.

V rokoch 2006 – 2009 bola korepetítorkou Štátnej opery v Banskej Bystrici. V rokoch 2010 – 2013 dirigentsky aktívne spolupracovala s Univerzitným miešaným speváckym zborom Mladosť pri UMB v Banskej Bystrici, s ktorým absolvovala niekoľko zahraničných zájazdov a súťaží. Zbor získal pod jej vedením zlaté pásmo na súťažnom festivale vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica 2011 v kategórii Akademické spevácke zbory/komorné zbory a v roku 2013 v tej istej kategórii získal 1. miesto v zlatom pásme, cenu rektorky UMB v Banskej Bystrici „Za pôsobivú dramaturgiu“ a cenu primátora mesta Banská Bystrica „Najlepšiemu Slovenskému akademickému speváckemu zboru festivalu ABB 2013“. Ďalej pod jej vedením získal zbor 2. miesto na IV. Medzinárodnom festivale duchovnej piesne Cantate Deo (2012) v Rzesówe (PL) v kategórii Akademické zbory a 1. miesto na II. Medzinárodnom festivale speváckych zborov Canco Mediterrania (2012) v Lloret de Mar (ES) v kategórii do 26 rokov (interpretácia sakrálnej tvorby).

Od roku 2006 je dirigentkou a umeleckou vedúcou chrámového zboru La Famiglia u saleziánov v Žiline. Taktiež pôsobí pedagogicky, ako dirigent, asistent dirigenta alebo korepetítor v niekoľkých ďalších hudobných telesách.

LA FAMIGLIA

CHRÁMOVÝ SPEVÁCKY ZBOR

Založil ho Ing. Peter Vrábeľ v roku 1997 ako Rodičovský spevácky zbor. Jeho prvou myšlienkou bolo spojiť rodičov detí, ktoré hrali v Detskom orchestri u saleziánov Žiline, a tiež vytvoriť hudobnú spoluprácu medzi týmito dvoma telesami. Prvý krát zbor vystúpil na vianočnej polnočnej svätej omši v kostole sv. Jána Bosca (SDB) v Žiline v roku 1997, kde spolu s Detským orchestrom uviedli známe koledy Mikuláša Schneidra-Trnavského v úprave skladateľa Mgr. art. Pavla Kršku. Na Veľkú noc 1998 uviedli premiéru Pašií podľa Jána od toho istého autora. Po odchode Ing. Petra Vrábľa v roku 2004 prebral na čas vedenie zboru Ing. Jozef Mihalčin. Od roku 2006 je dirigentkou a umeleckou vedúcou Mgr. et Mgr. art. Barbora Brosová Lipková, PhD.

V súčasnosti je stále hlavnou činnosťou zboru sprevádzanie liturgie svätých omší predovšetkým v kostole sv. Jána Bosca v Žiline, ale aj v iných farnostiach v rámci Slovenska. Aj dnes aktívne spolupracuje s Detským orchestrom na slávnostných svätých omšiach a na koncertných vystúpeniach na interpretácii najmä novej duchovnej piesne a vianočných kolied. Do repertoáru zboru postupne pribudli z dielne Mgr. art. Pavla Kršku okrem Pašií podľa Jána aj všetky liturgické spevy Zeleného štvrtku a Veľkého piatku. Od roku 2011 je La Famiglia aktívna každý rok od septembra do konca júna a obohacuje svoju dramaturgiu o skladby v latinskom jazyku rôznych svetových a najmä súčasných autorov. Profiluje sa tak ako chrámový zbor so širokým dramaturgickým záberom rôznych štýlov sakrálneho charakteru.

Obdobie posledných rokov prinieslo aj niekoľko koncertov, či úspešnú účasť na niekoľkých festivaloch – Vianočné impresie v Piešťanoch v roku 2014, Festival zborového umenia Žilina Voce Magna v roku 2014 a 2015. V roku 2015 sa na Celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke speváckych zborov (dospelí) v kategórii miešaných zborov umiestnil v striebornom pásme.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Pavol Krška – Liturgické spevy na zelený štvrtok a veľký piatok”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

    Váš košík
    Váš košík je prázdnyNávrat do obchodu
      Použiť kupón